callNow

תאגידים

שמירת מסמכים ומרשמים לפי חוק החברות

17/09/2007 ב- 1 בפברואר 2000 נכנס לתוקפו חוק החברות החדש. החוק מחייב כל חברה פרטית לנהל ולשמור במשרדה הרשום מסמכים ומרשמים שיפורטו להלן. רשם החברות רשאי לדרוש לעיונו את המרשמים ואת הפנקסים שחובה לנהלם ובמקרה של הפרת חובה זו להטיל על החברה או על בעלי התפקידים בה עיצום כספי (קנס) בסך ששת אלפים ש"ח. ואלה… קרא עוד

הרמת מסך ההתאגדות בחברה ובעמותה

17/09/2007 הכלל הוא כי חברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה. ובעמותות, העמותה הנה אישיות נפרדת מחבריה. היוצא מן הכלל הוא שבמקרים מסוימים המנויים בסעיף 6 לחוק החברות מוסמך בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה וליחס את חובתיה לבעלי מניותיה. בעיון מעמיק בחוק העמותות לא נמצא הוראה מקבילה לחוק החברות לענין הרמת מסך. אך… קרא עוד

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F