callNow

מס הכנסה

מתנות ושי לחגים – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

16/09/2007 שלטונות המס מאבחנים בין מתנות הניתנות לעובד על ידי מעסיקו ובין מתנות ללקוחות ולאנשים אחרים הנמצאים בקשר עיסקי עם נותן המתנה. שי לחגים בכסף או בשווה כסף הניתן לעובד נחשב, בכל מקרה, כתוספת לשכרו ומתחייב במס ובביטוח לאומי בידיו. מבחינתו של המעסיק, מאחר ומדובר בשכר שהמס עליו שולם, מותר לרשמו כהוצאה. לעניין מע"מ –… קרא עוד

בניה עצמית, תוספות ושיפוצים – שמירת מסמכים

16/09/2007 אדם הבונה בית לשימושו האישי ולשימוש בני משפחתו או משפצו אינו חייב עקרונית לנהל רישומים חשבונאיים ולשמור מסמכים בקשר להוצאותיו. עם זאת, יתכנו מקרים בהם תידרשו להציג פירוטים ומסמכים בפני שלטונות המס. הדרישה יכולה לבוא מטעמו של פקיד השומה במסגרת בדיקת "הצהרת ההון" שתוגש בעתיד. בהצהרה צריך לפרט את עלות הנכסים שברשותכם וביניהם גם… קרא עוד

רישום תקבולים

17/09/2007 להזכירכם שב – 1 באפריל 2000 נכנסו לתוקפם תיקונים מסויימים בהוראות ניהול ספרים לצרכי מס. להלן עיקר ההוראות המשולבות (הקיימות והחדשות) בדבר רישום תקבולים. הגדרת "תקבול" המושג "תקבול" כולל מזומן, שיק (מיידי או דחוי), שטר ושובר שהונפק לפי כרטיס אשראי. התיקון בהוראות הגדיר שובר כרטיס אשראי כתקבול וכתוצאה מכך חלה חובה לרשמו מיד עם… קרא עוד

פטור מניהול יומן רכב בפנצ'ריות

הננו מבקשים להפנות את תשומת לב כב' לכך שהפטור מניהול יומן עבודה (מוסך) אצל פנצ'ר מכרים מותנה בציון מספר הרישויי של המכונית על גבי החשבונית וזה בהתאם להסכם בין נציבות מס הכנסה לבין איגוד המוסכים כפי שפורסם בחוזר איגוד המוסכים מיום 2.11.92 . משמעו, מי שלא מציין את מספר הרישויי של המכונית על גבי החשבונית… קרא עוד

ניכוי מס במקור מדמי שכירות ומתשלומים לספקים

17/09/2007 חלה חובת ניכוי מס במקור בשיעור 35% מתשלומים עבור דמי שכירות ו- 30% מתשלומים לספקים אחרים , למעט במקרים שבהם משכיר הנכס או הספק ממציא אישור מוקטן ממס הכנסה על גובה שיעור הניכוי מס. אי עמידה בהוראות החוק כמוסבר לעיל , יהיה למס הכנסה הזכות לא להכיר למשלם בהוצאות ו/או לחייב אתכם, בנוסף גם… קרא עוד

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F