callNow

תכנוני מס

תכנוני מס – משמע, זיהוי ושימוש בהוראות חוקי המס השונים המיטיבות עם הלקוח, ניצול הפרצות השונות שבחוק, אימוץ פרשנויות והתפלפלות סביב פרשנות החוק, שימוש בהוראות ביצוע וחוזרי רשות המיסים המיטיבים עם הלקוח.תכנון המס החשוב ביותר והמהותי ביותר הנו הכוונת הלקוח והדרכתו לשם ניהול ספרי החשבונות שחלים עליו בהתאם להוראות החוק ובדיקת התוצאה העסקית שלו במשקפת של רשות המיסים ובאותם הכלים שהיא מפעילה לצורך הבדיקה.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F