callNow

שמירת מסמכים ומרשמים לפי חוק החברות

17/09/2007

ב- 1 בפברואר 2000 נכנס לתוקפו חוק החברות החדש. החוק מחייב כל חברה פרטית לנהל ולשמור במשרדה הרשום מסמכים ומרשמים שיפורטו להלן. רשם החברות רשאי לדרוש לעיונו את המרשמים ואת הפנקסים שחובה לנהלם ובמקרה של הפרת חובה זו להטיל על החברה או על בעלי התפקידים בה עיצום כספי (קנס) בסך ששת אלפים ש"ח.

ואלה המסמכים שחובה לשמור במשרד הרשום של החברה :

1. תקנון החברה (לגבי חברות שנרשמו בעבר לפי פקודת החברות תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות).

2. פרטיכלים של ישיבות האסיפה הכללית כשהם חתומים בידי יו"ר האסיפה.

3. פרטיכלים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו. יצויין שדירקטוריון יכול לקבל החלטות גם ללא התכנסות בפועל בתנאי שכל הדירקטורים בעלי זכות ההצבעה הסכימו לכך ואישרו זאת בחותמם על ההחלטה. כל זאת אם אין הוראה נוגדת בתקנון.

4. פרטיכלים של ישיבות ועדות הדיקטוריון (אם קיימים ועדות). דין פרטיכלים אלה כדין החלטות הדירקטוריון.

5. העתקי הודעות החברה לבעלי מניותיה. הכוונה להודעות שהחברה חייבת להודיע לבעלי המניות כגון זימון לאסיפות וסדר יומן וכד'.

6. דוחות כספיים מאושרים וחתומים בידי הדירקטוריון.

7. מירשם בעלי המניות לרבות כל השינויים שחלו בו.

8. מירשם הדירקטורים לרבות כל השינויים שחלו בו ולרבות מינוי דירקטורים חלופים אם יתמנו כאלה.

החוק מפרט את הפרטים שיש לרשום במירשם בעלי המניות. את כל הפרטיכלים וההודעות שצוינו חובה לשמור במשך שבע שנים לפחות.

חברה רשאית לשמור את המסמכים שצויינו באמצעים אלקטרוניים בתנאי שניתן לעיין בהם ולקבל עותקים מהם.

כמו כן רצוי לשמור העתקי כל ההודעות שנשלחו לרשם החברות (דוח שנתי ודיווחים על שינויים למיניהם).

אם אינכם מנהלים עדיין הרישומים הנדרשים או חלק מהם ממליצים להנהיגם ללא דיחוי.

במידה ודרושים לכם הסברים נוספים נבקשכם להודיענו.

בכבוד רב ,
HMO נאדר מחול ושות' – רואי חשבון
המחלקה המקצועית

המידע הנ"ל נועד לשימוש לקוחות המשרד ועובדיו בלבד, אין להשתמש בחומר הנ"ל לשום מטרה אחרת ככל שתהיה ללא הסכמת משרדנו שתמסר בכתב. כמו כן אין המידע הנ"ל מהווה תחליף לייעוץ או מתן חוות דעה בנושא כלשהו, לשם כך עליך לפנות למשרדנו לקבלת הייעוץ הדרוש.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F