callNow

סיוע בעריכת דוחות

עריכת דוחות כספיים
כל חברה בע"מ פרטית או ציבורית, כל עמותה או הקדש וכל רשות מקומית מחויבת עפ"י חוק לערוך את דוחותיה הכספיים במתכונת מקובלת עפ"י כללי החשבונאות ולהגישם מבוקרים בידי רואה חשבון.
משרדנו מתמחה בביקורת הדוחות הכספיים.
שירות זה מבוצע פעם בשנה ומגובה בסקירת הדוחות גם במהלך השנה ע"מ להבטיח שבדוחות לא תיפול כל טעות מהותית.

הכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה
כל נישום שיש לו תיק פעיל (עצמאי, חברה או עמותה) כהגדרתו במחשב של מס הכנסה חייב בהגשת דין וחשבון על הכנסותיו למס הכנסה פעם בשנה.
הדו"ח יכלול את כל הכנסותיו של הנישום יחד עם בן/בת זוגו מכל המקורות ( החייבות והפטורות ממס) כולל אלו שהופקו בחו"ל וכן יכלול את כל הזיכויים והניכויים (ההנחות ממס) המגיעים עפ"י החוק.
הדו"ח יוגש במתכונת המקובלת ויצורפו אליו כל הנספחים והמסמכים המבססים את הדו"ח, ולאחרונה נדרשים הנישומים להגיש את הדו"ח במתכונת אחידה על גבי טופס 6111. המייצג שסייע בהגשת הדו"ח יאשר את הדו"ח בחתימתו.
הדו"ח השנתי שמוגש למשרדי מס הכנסה מהווה את שומתו העצמית של הנישום ויהא הבסיס להתדיינות עם פקיד השומה.
משרדנו מסייע בהגשת הדוחות ושידורם למחשב מס הכנסה.

הכנת הצהרת הון
מס הכנסה נוהג לדרוש דין וחשבון על רכוש והתחייבויות (הצהרת הון) מכל נישום עצמאי או בעל שליטה בחברה סמוך למועד פתיחת התיק (להלן: ההצהרה הראשונה) וכן לאחר מכן בממוצע של ארבע חמש שנים ולפעמים אף יותר (להלן: ההצהרה הנוספת).
ההצהרה הראשונה מהווה את הבסיס להון ומכאן חשיבותה. ההצהרה הנוספת שתוגש תלווה בדרך כלל גם בדיון עם מס הכנסה אשר נוהגים להשוותה עם ההצהרה שקדמה לה ולדרוש הסברים להון ולמחיה.
משרדנו ייעץ ויכין עבורך את ההצהרות הון, יבצע את ההשוואה, יחשוף בפניך את הבעיות (אם יהיו כאלה) ויחפש יחד אתך פתרונות וזה בטרם תוגש ההצהרה למשרדי מס הכנסה.

דו"ח העסקת עובדים שנתי
בהמשך לטיפול בהכנת המשכורות והנפקת התלושים לעובדיך נדרשים המעבידים אחת לשנה להגיש במתכונת אחידה ע"ג ט' 126 דין וחשבון המפרט את שמות העובדים, השכר שקבלו ועשרות נתונים נוספים. הדו"ח מוגש למס הכנסה והם בתורם מעבירים את המידע למוסד לביטוח לאומי.

דו"ח על תשלומים לספקים
כל המשלם דמי שכירות לשימוש עסקי, כל חברה בע"מ, כל מי שחייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה וכל המשלם סוג תשלומים הקבועים  בתקנות נדרש לדווח לפקיד השומה על תשלומיו לספקים במתכונת אחידה ומפורטת ע"ג ט' 856.

דוחות מיוחדים
משרדנו יסייע בהכנת דוחות נוספים ככל שיידרש ע"י הלקוח ובהתאם להוראות החוקים השונים. כמו: דוחות לרשם החברות, דוחות לרשם העמותות ובקשות לניהול תקין, דוחות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכו'…

אישורים מיוחדים
משרדנו אף מנפיק אישורים מיוחדים הדורשים אישור רואה חשבון. כמו: אישורי הכנסות, אישורים לרשם הקבלנים, לחברות הביטוח, למשרד האוצר וכו'…

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F