callNow

מתנות ושי לחגים – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

16/09/2007

שלטונות המס מאבחנים בין מתנות הניתנות לעובד על ידי מעסיקו ובין מתנות ללקוחות ולאנשים אחרים הנמצאים בקשר עיסקי עם נותן המתנה.

שי לחגים בכסף או בשווה כסף הניתן לעובד נחשב, בכל מקרה, כתוספת לשכרו ומתחייב במס ובביטוח לאומי בידיו. מבחינתו של המעסיק, מאחר ומדובר בשכר שהמס עליו שולם, מותר לרשמו כהוצאה. לעניין מע"מ – אין לקזז את מס התשומות הגלום בעלות המתנה שניתנה, המהווה כאמור, חלק מהשכר.

מתנה לעובד לרגל אירוע אישי (להבדיל משי לחג) כמו נישואין, בר-מצווה, הולדת ילדים וכדומה פטורה ממס אם ערכה סביר. שלטונות מס הכנסה רואים כסכום סביר מתנה ששוויה עד 180 ש"ח (מעודכן לספטמבר 2007 ). כל סכום העודף יחוייב במס כתוספת לשכר. על המעסיק לרשום,בכל מקרה, שמו של העובד, האירוע שלכבודו ניתנה המתנה ותאריכו.

במקומות עבודה בהם את השי לחג או המתנה האישית נותן ועד העובדים והשתתפותו של המעסיק בהוצאותיו של הועד נקבעת לפי מספר העובדים – מהווה ההשתפות עצמה תוספת למשכורתו של כל עובד ועובד.

ההשתתפות יכולה להיות בשי לחגים, במימון טיולים, מסיבות וכדומה. במקרים בהם ההשתתפות אינה מחושבת לפי מספר העובדים והיא ניתנת לועד העובדים באופן גלובלי אין להוסיפה למשכורות לצרכי מס אך זו תיחשב כ"הוצאה עודפת" המתחייבת במס ובמקדמות בגין הוצאות עודפות. מתנה הניתנת מכספי הועד בלבד ללא השתתפות המעסיק אינה מתוספת, כמובן, למשכורת.

שונה הדין לגבי מתנה ללקוחות ולאנשים הנמצאים בקשרי מסחר עם נותן המתנה שאינם מועסקים על ידו. כאן אין הבחנה בין שי לחג ובין מתנה לרגל אירוע כלשהוא. ההוצאה מחושבת לפי הסכום השנתי לאדם. מקבל המתנה שאינו עובד אינו מתחייב בניכוי במקור, אך נותן המתנה יוכל לרשמה כהוצאה רק עד לסכום שאינו עולה על 180 ש"ח (מעודכן לספטמבר 2007 ). אם מקבל המתנה נמצא בחו"ל הסכום מוגבל ל – 15 דולר של ארה"ב לכל מקבל.

כל סכום העודף על המותר נחשב כ"הוצאה עודפת" אצל תאגידים ומתחייב במקדמות כנ"ל.

נותן המתנה נדרש בכל מקרה לרשום בספריו שמו של המקבל, מהות הקשר העיסקי איתו, הארוע ותאריכו.

יש לשמור,כמובן, גם על קבלה או על חשבונית המס שנתקבלה בגין רכישת המתנה.

בכבוד רב ,

HMO נאדר מחול ושות' – רואי חשבון

המחלקה המקצועית

המידע הנ"ל נועד לשימוש לקוחות המשרד ועובדיו בלבד, אין להשתמש בחומר הנ"ל לשום מטרה אחרת ככל שתהיה ללא הסכמת משרדנו שתמסר בכתב. כמו כן אין המידע הנ"ל מהווה תחליף לייעוץ או מתן חוות דעה בנושא כלשהו, לשם כך עליך לפנות למשרדנו לקבלת הייעוץ הדרוש.
בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F