callNow

ייעוץ עסקי

חונכות עסקית
פעילות זו כוללת אבחון כולל של החברה או העסק מכל היבטיו: היבטים כלכליים, כספיים, תפעוליים, ארגוניים, שיווקיים וכד'. מציאת נקודות התורפה של העסק, הכנת דו"ח אבחון מקצועי ולווי מנהלי החברה ועובדיה לאורך תקופת הזמן הנדרשת בתהליכי ההבראה או השינוי הדרושים.

הקמת מערכות תמחיר ותקציב
יש חשיבות רבה להכנסת מערכות תמחיר לעסקים (גם לקטנים שביניהם). נושא זה די מוזנח בארץ. באמצעות השימוש במודלים תמחירים ניתן לקבוע מחירים אופטימאליים למוצרים, אילו סדרות מוצרים לא כדאי לייצר, מהי רווחיות העסק לפי מרכזי רווח, ניתן לשלוט על נושא פחת המוצרים וחומרי הגלם, ניתן לבדוק יעילות עובדים במערכת התפעול ועוד.

בדיקות כלכליות ופיננסיות של עסקים
מדובר בבדיקות נקודתיות שונות לפי הזמנת החברה או בעל העסק בכל תחומי הפעילות העסקית.

משא ומתן עם בנקים להקצאת מסגרות אשראי
נושא האשראי חשוב לחברות ומשמש צינור חמצן עבורן.
יש חשיבות רבה שגורם מקצועי אשר מכיר הן את המערכת הבנקאית על כל עקרונותיה ומגבלותיה והן את צרכי העסק יטפל בנושא. טיפול לא נכון של החברה באובליגו ובביטחונות שלה בבנק עלול לגרום לה נזקים ולעכב את התפתחותה. אנו מטפלים בנושאים אלה בצורה מקצועית. במידת הצורך נסייע לחברה במשא ומתן עם הבנק.

לווי שוטף
אנו מלווים את החברות והמנהלים באופן שוטף בהתאם לצרכים המיוחדים שלהם. מדובר הן במכלול הנושאים הכלכליים והפיננסיים שלהם או בקטעים מסוימים של הפעילות לפי דרישה.

הכנת תוכניות עסקיות
כאשר עסק נמצא בפרשת דרכים, לפני ביצוע השקעה או ביצוע שינוי משמעותי מקובל להכין תוכנית עסקית שתבחן את האלטרנטיבות השונות לשינויים המוצעים במטרה למצוא את הדרך הטובה ביותר לביצוע ולבדיקת כדאיותה.

בדיקת שווי חברות
הערכת שווי חברות בהתאם לשיטות הכלכליות המקובלות. כמו כן לווי תהליך המו"מ עד לביצוע העסקה.

הגשת בקשות למוסדות לאישור תוכניות השקעה
מדובר בתוכניות סיוע כגון מפעל מאושר, מדען ראשי, משרד התיירות וכד'.

טיפול בחברות משפחתיות
נושא הטיפול בחברות משפחתיות סבוך יותר מאשר הטיפול בחברות רגילות. בנוסף לאספקטים הכלכליים / פיננסיים , קיימת בחברות משפחתיות השפעה של גורמים נוספים שעלולים להפריע לתפקוד העסק. טיפול נכון ואפקטיבי בחברה משפחתית חייב לקחת בחשבון גם את הגורמים ה"לא כלכליים" שצוינו לעיל. במידת הצורך אנו מערבים במסגרת הטיפול אנשי מקצוע מתחומי מדעי ההתנהגות.

טיפול בחברות בקשיים / הבראת חברות
מדובר בטיפול מיוחד בחברות לרבות עסקים במצבי משבר.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F