callNow

טפסים

קישורים לטפסים חיוניים:

טפסים מס הכנסה

ענף

מס' טופס

הנושא

משכורות

101

כרטיס עובד

נק' זיכוי

105

עבודה במשמרות

נק' זיכוי

116

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי מס

נק' זיכוי

116 א

נטול יכולת

נק' זיכוי

116 ב

מוקטן מריבית

נק' זיכוי

116 ג

בקשה לפריסה על פי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה

משכורות

117

תאום מס

נק' זיכוי

119

תואר אקדמי

 127 תעודה רפואית
 135 דין וחשבון מקוצר לשנת המס 2014
821 רישום לצרכי מס ערך מוסף

מע"מ

30

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

רשות המיסים 1214 דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2014 א
רשות המיסים 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2014 ב
1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2014
1219 הצהרת הון
1301 – 2014 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2014
ביטוח לאומי דין וחשבון ביטוח לאומי – רב שנתי

טפסים ביטוח לאומי

טפסי ביטוח לאומי – ניתן להורדה בעמוד הראשי של ביטוח לאומי – למעבר לאתר

טפסים ביטוח לאומי / מס הכנסה

מס' טופס

הנושא

יפוי כוח ביטוח לאומי

2279

יפוי כוח מס הכנסה

4436

פתיחת תיק חברה

5329

פתיחת תיק מס הכנסה

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F