callNow

טבלאות מידע

מידע על זכויותיך בביטוח לאומי

אמהות

ביטוח לאומי אמהות נועד לתת פיצוי לעובדת על אובדן הכנסה עקב הלידה.

להלן מתואר תהליך אותו עוברת היולדת עד קבלת זכויותיה, מידע זה מאפשר ליולדת לפעול במהירות וביעילות לקבלת הפיצוי.   

מענק לאשפוז  

 תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה

מענק ללידה 

שמירת הריון ודמי אימוץ

קצבת לידה  

זכויותיו של הורה מאמץ

יילוד שאמו נפטרה 

השתתפות בהוצאות הסעתה של יולדת

שמירת הריון

הענקה מטעמי צדק

קבלת דמי לידה 

שהות בחוץ לארץ

  ערעור על החלטת המוסד

 

אבטלה

תשלום דמי האבטלה נועד להבטיח למובטל פיצוי עבור אובדן הכנסתו עקב פיטורין/הפסקת עבודה.

לקבלת דמי אבטלה נדרשות מספר פעולות מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי. להלן מתואר התהליך שעובר מובטל ומאפשר לפעול במהירות וביעילות בהגשת התביעה. בהצלחה!

                                                    

 

תנאי זכאות לדמי אבטלה

ניכויים מתשלום הקצבה

מי מבוטח בביטוח אבטלה

 למקבל קצבאות נוספות במוסד

דרך הגשת תביעת אבטלה

חיילים משוחררים ובנות שרות לאומי

המסמכים שעליך לצרף לתביעה

  הענקת אבטלה לנערים

מועד ההגשה של התביעה

 שהות בחוץ לארץ

 ערעורים על החלטות המוסד

תקופת זכאות מירבית    

  טיפ בנושא אבטלה

שיעורי קצבת אבטלה 

תביעות חוזרות לדמי אבטלה

סכומי דמי אבטלה לפי שכר העובדים

נכות

קצבת נכות משולמת לאדם אשר יכולתו להשתכר נפגעה (הוגבלה) ב 50% לפחות, או לאשה שהיא עקרת בית ויכולתה לתפקד במשק הבית נפגעה ב 50%. 

מי הזכאים לקבלת קצבה  

שיקום מקצועי

תנאי זכות לקצבה 

קצבאות נוספות

ועדה רפואית לבדיקת הזכאות  

מענק פטירה

קביעת % הנכות הרפואית

קצבה שלא נגבתה   

קביעת דרגת אי כושר לשהתכר או לתפקד 

למקבל קצבאות נוספות

ערעור על %  הנכות

תו חניה לרכב נכה

בדיקה מחדש של הקביעה

קבלת קצבת נכות בזמן עבודה

אופן הגשת תביעת הנכות

מסמכים נוספים להגשה

תחילת הזכאות לקצבת נכות

שיעורי קצבת הנכות

 תשלום קצבת הנכות

פטור מתשלום דמי ביטוח

 ערעור על החלטות המוסד

זכויותיהם של מקבלי קצבת  הנכות  הכללית  

 איגרת לנפגעי פוליו

טיפ בנושא נכות

 שהות בחו"ל

 

 

 

קישורים לטבלאות מידע חשובים:

מס הכנסה

ביטוח לאומי

בנק ישראל

מס ערך מוסף

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F