callNow

הרמת מסך ההתאגדות בחברה ובעמותה

17/09/2007

הכלל הוא כי חברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה. ובעמותות, העמותה הנה אישיות נפרדת מחבריה.

היוצא מן הכלל הוא שבמקרים מסוימים המנויים בסעיף 6 לחוק החברות מוסמך בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה וליחס את חובתיה לבעלי מניותיה.

בעיון מעמיק בחוק העמותות לא נמצא הוראה מקבילה לחוק החברות לענין הרמת מסך. אך מאחר וקיימת זיקה מסויימת בין שני החוקים אשר קבלה ביטוי בסע' 8 לחוק העמותות, התש"ם -1980 הקובע:

"מהיום שצויין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד, כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית".

כלומר, בדומה לכל תאגיד, "המסך" המפריד בין זכויותיה וחובותיה של עמותה לבין זכויותיהם וחובותיהם של החברים בה, עלול לאפשר הניצול לרעה של אישיותה המשפטית הנפרדת של העמותה.

בפס"ד לינואל די.די.בי חיפה נגד עמותות החיפאים למען אדן (ע"א 1683/03) ופס"ד ויזר איתי נגד עמותה להפצה ולימוד רפואה טבעית (ד"מ 7842/03) נקבע מפורשות כי ניתן להרים את המסך גם במקרה של עמותה כאשר נוכח בית המשפט כי חברי העמותה עשו שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של העמותה.

להלן הוראות סע' 6 לחוק החברות המקנה סמכות לבית המשפט להרים את המסך במקרים מסויימים:-

6. (א) (1) בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה.

(ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו – 193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1)(א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, אך נמנע מלבררן, למעט אם נהג ברשלנות בלבד.

(ב) בית משפט רשאי לייחס תכונה, זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין, צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על הענין הנדון לפניו.

(ג) בית משפט רשאי להשעות זכותו של בעל מניה לפירעון חובו מאת החברה עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל התחייבויותיה כלפי נושים אחרים של החברה, אם מצא כי התקיימו התנאים לייחוס חוב של החברה לבעל המניה כאמור בסעיף קטן (א).

אנו תקווה כי מידע זה יועיל לכב' בעבודתכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ככל שתדרש.

בכבוד רב,

HMO נאדר מחול ושות'

ר ו א י ח ש ב ו ן

המחלקה המקצועית

חוזר זה הנו כללי ומיועד להעשיר את הידע המקצועי שלך. אין באמור בו משום מתן חוות דעת או ייעוץ משפטי למקרה ספציפי כלשהו ואין להסתמך על האמור בו ללא קבלת יעוץ ספציפי כל מקרה לגופו שאתה מוזמן לקבל במשרדנו.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F