callNow

דיונים עם שלטונות מס

דיונים עם מס הכנסה – שומה
כאשר השם שלך כנישום נכנס לתוכנית העבודה של מס הכנסה ייקבע לך מועד לדיון. מס הכנסה נוהג לאחרונה לבקר בעסקים כחלק מתוכנית הביקורת שלו.
בביקורת שמס הכנסה עושה נבדקים לרוב הדברים הבאים: הדוחות השנתיים שהוגשו בד"כ לארבע השנים האחרונות, בדיקת הצהרת ההון והשוואת ההון, בדיקת מערכת ניהול החשבונות ועמידתה בהוראות ניהול ספרים, בדיקת סבירות ההכנסה. לצורך כך נעזרים מפקחי מס הכנסה בד"כ בתדריכים כלכליים, בכלכלנים מומחים מנציבות מס הכנסה ובהנחיות כתובות בקובץ תוכניות הביקורת. זה ובנוסף להצלבת מידע מול לקוחות, ספקים, בנקים וכן מידע נגיש אחר בין מחשבי משרדי הממשלה.
משרדנו מנוסה מאד בייצוג לקוחות בדיונים עם מס הכנסה ויש לו את היכולות המקצועיות והאנשים המקצועיים לניהול משא ומתן מסוג זה.

דיונים עם מס ערך מוסף
גם למשרדי מע"מ יש חולית ביקורת וגם הם בודקים את העוסקים אך לעיתים רחוקות יותר ממס הכנסה. הקריטריונים שלהם שונים וצורת העבודה שונה. הם מוסמכים לבדוק גם את ההיבט הפלילי בעבירות מס להבדיל ממפקחי מס הכנסה מאחר ובמס הכנסה יש משרדי חקירות בנפרד.
משרדינו באמצעות אנשי המקצוע המנוסים שלו ייצג אותך בדיונים אלו.

דיונים עם מס הכנסה – ניכויים
חולית ביקורת הניכויים במס הכנסה נוהגת לבדוק תיקי חברות, תיקי עמותות ומעבידים גדולים. הבדיקה כוללת ניאותות הדיווח על ההוצאות המוכרות והלא מוכרות לצרכי מס ובכללם ההוצאות העודפות וכן את נאותות ניכוי מס הכנסה משכרם של העובדים לרבות קבלת טובות הנאה ואת נאותות הניכויים מספקים וקבלני משנה.
אנו נייצג אותך גם בדיונים אלו.

דיונים עם ביטוח לאומי – ניכויים
גם למוסד לביטוח לאומי יש חולית ניכויים אשר בודקת בד"כ מעבידים גדולים ומתרכזת בבדיקת נאותות תשלומי השכר לרבות טובות ההנאה שמקבלים העובדים ואשר מהווים את הבסיס לניכוי דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות.
גם בדיונים אלה נייצג אותך נאמנה.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F