callNow

בניה עצמית, תוספות ושיפוצים – שמירת מסמכים

16/09/2007

אדם הבונה בית לשימושו האישי ולשימוש בני משפחתו או משפצו אינו חייב עקרונית לנהל רישומים חשבונאיים ולשמור מסמכים בקשר להוצאותיו. עם זאת, יתכנו מקרים בהם תידרשו להציג פירוטים ומסמכים בפני שלטונות המס.

הדרישה יכולה לבוא מטעמו של פקיד השומה במסגרת בדיקת "הצהרת ההון" שתוגש בעתיד.

בהצהרה צריך לפרט את עלות הנכסים שברשותכם וביניהם גם ההשקעות בבנייה עצמית.

פקידי השומה אינם מסתפקים באומדן ההוצאות ודורשים פירוט ותיעוד לביסוס הסכומים המוצהרים.

במקרה אחר הנכם עלולים להדרש להוכיח את עלותו של הבית לצרכי מס שבח. (אם תמכרוהו בעתיד במכירה שלא תהיה פטורה ממס שבח). יצויין שהשינויים הצפויים במס שבח וצמצום הפטורים עלולים לגרום לחיוב במס בשל מכירת או החלפת דירת מגורים. מכאן חשיבות הוכחת ההוצאות שהוצאו לבנייתו או לשיפוצו.

עובדי המס מבקרים לעיתים במקומות הבנייה ודורשים פרטים ומסמכים בקשר לבניה עצמית ובעיקר פרטים על המבצעים, קבלני המשנה ובעלי המלאכה המועסקים בבניה. דרישות כאלה מכוונות לבדיקת הכנסותיהם של המבצעים ולא לבדיקת הוצאותיכם, אך החוק מחייב אתכם למסור לשלטונות פרטים לפי דרישתם, אם ישנם כאלה בידכם. לכן רצוי שגם מי שבונה בית או משפצו שלא לצרכי מכירה ישמור אף הוא רישום שיטתי של ההוצאות והתיעוד המתאים.

התיעוד יכלול תאריך ההוצאה,מהותה, הסכום ששולם ושמו וכתובתו של מקבל התשלום. רצוי גם לציין את אופן התשלום כגון: מספר השיק שניתן וכדו'.

עלינו לציין שבמידה וההוצאה שולמה שלא מחשבונכם בבנק אלא במזומן אתם עלולים להידרש להסביר מקורות המימון.

במידה ודרושים לכם הסברים או הדרכה נוספת נבקשכם לפנות למשרדנו.

בכבוד רב ,

HMO נאדר מחול ושות' – רואי חשבון

המחלקה המקצועית

המידע הנ"ל נועד לשימוש לקוחות המשרד ועובדיו בלבד, אין להשתמש בחומר הנ"ל לשום מטרה אחרת ככל שתהיה ללא הסכמת משרדנו שתמסר בכתב. כמו כן אין המידע הנ"ל מהווה תחליף לייעוץ או מתן חוות דעה בנושא כלשהו, לשם כך עליך לפנות למשרדנו לקבלת הייעוץ הדרוש.
בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F