callNow

ביקורת דוחו"ת כספיים

עריכת דוחות כספיים
כל חברה בע"מ פרטית או ציבורית, כל עמותה או הקדש וכל רשות מקומית מחויבת עפ"י חוק לערוך את דוחותיה הכספיים במתכונת מקובלת עפ"י כללי החשבונאות ולהגישם מבוקרים בידי רואה חשבון.
משרדנו מתמחה בביקורת הדוחות הכספיים.
שירות זה מבוצע פעם בשנה ומגובה בסקירת הדוחות גם במהלך השנה ע"מ להבטיח שבדוחות לא תיפול כל טעות מהותית.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F