callNow

רישום תקבולים

17/09/2007
להזכירכם שב – 1 באפריל 2000 נכנסו לתוקפם תיקונים מסויימים בהוראות ניהול ספרים לצרכי מס.

להלן עיקר ההוראות המשולבות (הקיימות והחדשות) בדבר רישום תקבולים.

הגדרת "תקבול"

המושג "תקבול" כולל מזומן, שיק (מיידי או דחוי), שטר ושובר שהונפק לפי כרטיס אשראי.

התיקון בהוראות הגדיר שובר כרטיס אשראי כתקבול וכתוצאה מכך חלה חובה לרשמו מיד עם קבלתו כמוסבר להלן.

מודגש שחובה לרשום מיד כתקבול גם תשלום שנתקבל לבטחון בלבד, תשלום שאינו סופי או שנתקבל על תנאי, סכום המיועד לאחר, גמ"ח זמני וכד'.

חובה לרשום גם תקבול ב"שווה כסף" שנתקבל למשל בעיסקת חליפין. תקבול שנתקבל במטבע זר – ירשם סכומו וסוגו של המט"ח בנוסף לרישום בשקלים.

מועד הרישום

רישום ראשון של תקבול המתקבל במהלך עסקים ייעשה מיד עם קבלתו (כלומר במעמד המשלם ולפני שמקבל התקבול התפנה לעיסוק אחר).

הרישום יבוצע בסרט קופה רושמת או בשובר קבלה.

היוצאים מן הכלל הם :

1. תקבול שנתקבל מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום (למשל על ידי שליח) בשיק משורטט "לא סחיר" לפקודת הנישום – ניתן לרשמו ביום קבלתו או למחרת. יצויין שאצל נהג מונית למשל מקום עסקו הקבוע הוא במונית ולכן עליו לרשום את כל תקבוליו מיד עם קבלתם.

2. הופקד התקבול ישירות בחשבונו של הנישום בבנק – ירשם מיד עם קבלת הידיעה על הפקדתו (למשל עם קבלת מסמך מהבנק).

קופה רושמת

כל קופה רושמת חייבת להיות תיקנית מהדגם שאושר על ידי נציבות מס הכנסה. בוטלה האפשרות להשתמש בקופות ישנות שאינן תיקניות שנרכשו לפני – 20.5.91.

חובה לציין פרטיו של הנישום המשתמש בקופה (שמו, כתובתו, ומספרו כעוסק) בתחילת כל סרט ביקורת של הקופה. אם מנגנון הקופה אינו רושם פרטים אלה אוטמטית חובה להוסיפם בדיו לפני השימוש בסרט. בעסק בו מתבצעות מכירות וגם ניתנים שירותים ונתקבלה אצלו תמורה עבור טובין ושירות בתקבול אחד חובה להפריד בין שני הסכומים ברישום.

תקבולים בכרטיס אשראי

כל תקבול בכרטיס אשראי ירשם כאמור בנפרד ומיד. זאת במקום האפשרות שהיתה עד עכשיו לרשום תקבולים כאלה במרוכז. בקופה רושמת יופרד רישום התקבולים בכרטיסי אשראי ויסוכם בנפרד. חובה לשמור על כל המסמכים וההתחשבנות עם חברת כרטיסי האשראי.

רישום שיקים

עם הסיכום היומי של הקופה הרושמת תיערך רשימת השיקים שנתקבלו בציון פרטים לזיהויים (מספר השיק, שם הבנק, סניף ומספר החשבון וכן תאריך הפרעון במקרה של שיק דחוי) אם השיקים מופקדים מידי יום ביומו בבנק ופרטיהם המזהים מפורטים בתעודת ההפקדה – אין צורך לערוך רשימה.

בכבוד רב ,

HMO נאדר מחול ושות' – רואי חשבון

המחלקה המקצועית

המידע הנ"ל נועד לשימוש לקוחות המשרד ועובדיו בלבד, אין להשתמש בחומר הנ"ל לשום מטרה אחרת ככל שתהיה ללא הסכמת משרדנו שתמסר בכתב. כמו כן אין המידע הנ"ל מהווה תחליף לייעוץ או מתן חוות דעה בנושא כלשהו, לשם כך עליך לפנות למשרדנו לקבלת הייעוץ הדרוש.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F